Únosnost podkladní vrstvy je pro funkčnost břízolitové omítky na fasádě domu jedním z klíčových faktorů. To samozřejmě platí i pro všechny finální krycí vrstvy fasády. Sebelepší dodržování pracovních a technologických postupů při aplikaci fasádní omítky nám nezaručí úplnou výkonnost této vrstvy, opomeneme-li věnovat pozornost soudržnosti a únosnosti podkladní vrstvy.
Zcela přesnou únosnost této vrstvy stanovíme odtrhovou zkouškou. Zkouška se provádí v rámci přípravy před zahájením stavebních prací. Klasifikace zkoušky je destruktivní metoda odtrhem, taktéž nazývaná PULL OFF zkouška.

Dotčené normy:

 • ČSN 732577 – Stanovení přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu
 • ČSN732901 – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

Postup:

1)Příprava zkušebních vzorků (obrázek č. 0)

 • na původní očištěný podklad se nanese lepící a stěrková hmota a uhladí se do tvaru čtverce o straně délky minimálně 100 mm a nechá se vyzrát minimálně 5 dnů
 • druh lepící a stěrkové hmoty se volí dle navrhovaného souvrství
 • minimální počet vzorků 5 do plochy 500 m2, 9 vzorků do 1000 m2 a 5 vzorků na každých dalších započatých 1000 m2

 

2)Nalepení trhacích patic (obrázek č. 1, 2, 3)

 • před nalepením trhacích patic na zkušební vzorky (viz bod 1) se provede broušení vzorků vykružovací frézkou, jejíž průměr odpovídá průměru trhací patice, tak aby obvod styčné plochy vzorku a patice byl proříznut do hloubky původní vrstvy fasádní omítky
 • na připravené zkušební vzorky se nalepí trhací patice speciálním rychleschnoucím epoxidovým tmelem v celé ploše a nechá se zaschnout

3)Provedení zkoušky (obrázek č. 4, 5, 6, 7)

 • na připravené trhací patice (viz bod 2) se upevní měřící trhací přístroj a pozvolným otáčením zatěžovacího ramene (vratidla) nebo otáčením kličky ruční převodovky se zkušební vzorek zatěžuje až do odtržení
 • v okamžiku odtržení zkušebního vzorku se na displeji měřící jednotky odečte maximální dosažená tahová síla, která se zaznamená do zkušebního protokolu

4)Vyhotovení protokolu (obrázek č. 8, 9)

 • po provedení zkoušky na všech vzorcích se výsledné hodnoty vyhodnotí a vyhotoví se zkušební protokol
 • ze zkušebního protokolu je zřejmé, zda přídržnost zkoušeného podkladu vyhovuje či nikoliv

Díky výsledkům této zkoušky můžeme zaručeně navrhnout správnou skladbu pro aplikaci brizolitových omítek a tím docílit dlouhodobé životnosti fasády.

Převzato z webu www.zatepleni-vancl.cz